Статут

СТАТУТ

комунальної установи
«Централізована бібліотечна система»

Бродівської міської ради

 

 

 

 

 

 

  

 

 

м.Броди - 2021

 1.      Загальні положення

 

1.1.            Статут комунальної установи «Централізована бібліотечна система» Бродівської міської ради (надалі – Статут) визначає принципи і методи діяльності централізованої бібліотечної системи (надалі – ЦБС) у Бродівській міській територіальній громаді.

1.2.            ЦБС – заклад, який об’єднує публічні бібліотеки Бродівської територіальної громади у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів Бродівської міської територіальної громади. До її складу входять центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей та бібліотеки, що розташовані в межах територіальної громади.

1.3.            ЦБС функціонує на основі єдиного адміністративного і методичного керівництва, загального штату і фондів, централізації процесів його формування і використання.

1.4.            Центральна бібліотека ЦБС є головною бібліотекою міста. Вона формує, зберігає і організовує єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями та відділами центральної бібліотеки, організовує його циркуляцію і використання. Центральна бібліотека є організаційно-методичним центром для бібліотек-філій своєї ЦБС.

1.5.            ЦБС має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обробкою документів і центральним документосховищем, єдиний довідково-пошуковий апарат зі зведеними каталогами (алфавітним та систематичним).

1.6.            ЦБС фінансується з міського бюджету у межах асигнувань, передбачених на утримання бібліотечної мережі міста. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, незаборонених законодавством.

1.7.            ЦБС працює у взаємодії з бібліотеками всіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу.

1.8.            ЦБС є неприбутковою організацією культури, належить до власності Бродівської міської територіальної громади і підпорядкована відділу культури,туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради (надалі – Уповноважений власник).

1.9.            Засновником (власником) ЦБС є Бродівська міська рада.

1.10.        ЦБС у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу“, іншими нормативно-правовими актами України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики та цим Статутом.

1.11.        ЦБС є юридичною особою, має самостійний баланс та розрахункові рахунки в органах Державного казначейства України, круглу печатку, штамп встановленого зразка зі своїм найменуванням, користується всіма видами банківських послуг і кредитів.

1.12.        ЦБС співпрацює з творчими спілками, державними та іншої форми власності підприємствами, установами, громадськими організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.13.        ЦБС має право укладати договори (контракти) з іншими юридичними особами з метою співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним законодавством та за згодою Уповноваженого власника.

1.14.        ЦБС не підлягає приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.

1.15.        ЦБС є загальнодоступною, основні бібліотечні послуги надає безоплатно.

1.16.        Цей Статут розповсюджується на всі бібліотеки, що об’єднані у ЦБС.

1.17.        Зміни до Статуту ЦБС вносяться у порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.18.         Юридична адреса ЦБС: Львівська область, м.Броди, майдан Свободи, 3.

 

1.19.        Найменування:

Повне: Комунальна установа «Централізована бібліотечна система» Бродівської міської ради

Скорочене: КУ ЦБС БМР

Повне : Міська територіальна бібліотека

Скорочене –МТБ

Повне : бібліотека – філія

Скорочене: БФ

 

2.      Мета діяльності

2.1.            Метою діяльності ЦБС є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у тимчасове користування громадянам.

 

3.                  Напрями діяльності ЦБС та організація бібліотечного обслуговування населення.

3.1.            Основними напрямами роботи бібліотек ЦБС є:

3.1.1.   Виявлення та задоволення сучасних потреб і запитів користувачів бібліотек.

3.1.2.   Координація діяльності з бібліотеками інших систем і відомств.

3.1.3.   Надання методичної допомоги бібліотекам, впровадження сучасних форм і методів обслуговування.
3.1.4.   Формування максимально повного фонду видань, у першу чергу вітчизняних, широкого діапазону документів у різних форматах (книги, періодика, аудіо-, відеодокументи, електронні документи, бази даних тощо).

3.1.5.   Інформаційне забезпечення користувачів бібліотек, надання інформаційних послуг, впровадження інформаційних технологій.

3.1.6.   Сприяння вихованню національної самосвідомості, любові до України, розповсюдження знань про історію, культуру, сьогодення.

3.1.7.   Освітня діяльність, сприяння організації навчального процесу.

3.1.8.   Рекреаційна діяльність, проведення заходів з організації дозвілля користувачів бібліотек.

3.1.9.   Сприяння всебічному розвитку творчих здібностей тощо.

3.1.10.   Встановлення ділових контактів з місцевими органами влади.

3.1.11.      Співпраця з громадськими організаціями та діловими партнерами.

3.1.12.      Рекламування діяльності, ресурсів і послуг ЦБС, творчий зв’язок із засобами масової інформації.

3.2.                      Організація бібліотечного обслуговування населення:

3.2.1.               ЦБС забезпечує сервісне обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру бібліотечних та інформаційних послуг.

3.2.2.               ЦБС забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотеки, які входять до складу ЦБС, здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб мешканців свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.

3.2.3.               ЦБС обслуговує населення міської територіальної громади через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікації. Центральна бібліотека і бібліотеки-філії організовують обслуговування населення мікрорайонів, які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів і пересувних бібліотек.

3.2.4.               Користувачі ЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через центральну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію. Бібліотеки ЦБС використовують наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

3.2.5.               Користування фондом документів ЦБС безкоштовне. Порядок обслуговування регламентується Правилами користування бібліотеками України (зі змінами і доповненнями), затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729.

3.3.            Формування і використання єдиного бібліотечного фонду:

3.3.1.      Єдиний бібліотечний фонд ЦБС має бути універсального профілю і формується на різних носіях інформації.

3.3.2.      Фонд центральної бібліотеки ЦБС включає найбільш повний репертуар документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить у декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні документи зберігаються у центральній бібліотеці.

3.3.3.      Фонд бібліотеки-філії формується з врахуванням інформаційних потреб і особливостей населення населеного пункту, де знаходиться бібліотека-філія.

3.3.4.      Центральна бібліотека ЦБС забезпечує централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду ЦБС, оперативність надходження нових документів у всі підрозділи системи, вивчення потреб користувачів ЦБС, ступеня їхнього задоволення фондами.

3.3.5.      Центральна бібліотека ЦБС здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що входять до ЦБС; бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний облік свого фонду.

3.3.6.      Центральна бібліотека ЦБС регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд ЦБС. Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.

3.3.7.      Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду ЦБС, здійснює центральна бібліотека ЦБС за поданням актів бібліотеками-філіями, зняття з балансового рахунку здійснює бухгалтерія.

4.                  Фінансово-господарська діяльність

4.1. ЦБС організовує свою фінансово-господарську діяльність на підставі погодженого з Уповноваженим власником плану, який розробляє та затверджує ЦБС самостійно. Звіти про роботу ЦБС у встановленому порядку подаються в управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики.

4.2. Фінансування ЦБС здійснюється з Бродівського міського бюджету 2021р..

4.3. Джерелами фінансування ЦБС є:

4.3.1. Бюджетні фінансування.

4.3.2. Доходи від надання платних послуг.

4.3.3. Доброчинні грошові внески на розвиток бібліотек, пожертви громадян, громадських об’єднань, товариств, підприємств, установ і організацій, спонсорська допомога.

4.3.4. Інші власні надходження.

4.4. Розподіл коштів на потреби ЦБС здійснюється відповідно до щорічного кошторису, затвердженого управлінням культури і туризму департаменту гуманітарної політики.

4.5. ЦБС безкоштовно надає основні бібліотечні послуги та у порядку, передбаченому чинним законодавством, звільняється від оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг.

 

5.      Майно ЦБС

5.1.            Майно ЦБС належить до комунальної власності Бродівської територіальної громади і закріплюється за ЦБС на праві оперативного управління.

5.2.            Майно ЦБС складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі ЦБС.

5.3.            ЦБС має право:

5.3.1.      Спільно з іншими організаціями, установами, підприємствами, благодійними фондами організовувати заходи, виставки, експозиції.

5.3.2.      Надавати у тимчасове користування обладнання та апаратуру державним, комунальним і громадським установам.

5.3.3.      Отримувати безкоштовно грошові внески та матеріальні цінності, у тому числі будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо, з доброчинних і громадських фондів, а також від окремих громадян.

5.3.4.      З метою організації бібліотечного обслуговування населення міста, відповідно до чинного законодавства будувати, купувати, орендувати приміщення.

6.      Структура ЦБС

6.1  До складу ЦБС входять центральна міська бібліотека , дитяча бібліотека та бібліотеки-філії.

6.2. Штатний розпис ЦБС передбачає таку структуру:

6.2.1. Адміністрація.
6.2.2. Відділи обслуговування (абонемент для дорослих,  юнацький абонемент,читальний зал).

                                                                      

6.2.3. Відділ комплектування і обробки літератури.

6.2.5. Відділ методичної і бібліографічної роботи.

6.2.6. Дитяча бібліотека;

6.2.7. Бібліотеки - філії в сільських населених пунктах.

6.3. ЦБС має право при потребі та виробничій необхідності за погодженням з Уповноваженим власником утворювати у своїй структурі відділи, філіали та інші підрозділи.

 

7. Управління ЦБС

7.1. Керівництво ЦБС здійснює директор, який одночасно є керівником центральної міської (або центральної дитячої) бібліотеки. Директора призначає на посаду міський голова за погодженням з начальником відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради шляхом видання розпорядження та укладання трудового контракту, за підсумками конкурсного відбору.

7.2. Директор ЦБС діє відповідно до чинного законодавства і несе відповідальність за результати роботи ЦБС.

7.3. До адміністрації ЦБС входять: директор, заступник директора.

7.4. Вищою керівною особою ЦБС є директор, який керує всіма сферами діяльності ЦБС:

7.4.1. Діє від імені ЦБС, представляє його інтереси в установах, підприємствах і організаціях, укладає договори та угоди, відкриває розрахункові рахунки.
7.4.2. Забезпечує дотримання чинного законодавства працівниками ЦБС, створення необхідних умов для збереження власності ЦБС, ефективного використання ресурсів ЦБС.
7.4.3. Згідно з чинним законодавством України за погодженням з міським головою та Уповноваженим органом затверджує структуру та штат ЦБС, приймає на роботу, переміщує та звільняє працівників ЦБС.

7.4.4. Затверджує штатний розпис і встановлює посадові оклади згідно з діючими нормативами.
7.4.5. Встановлює у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам ЦБС за високі творчі та виробничі досягнення з врахуванням особистого внеску кожного.
7.4.6. Встановлює за рахунок та у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам ЦБС за суміщення професій (посад), розширення сфери обслуговування або збільшення обсягів робіт та за виконання додатково до основної роботи обов’язків тимчасово відсутніх працівників.
7.4.7. Визначає за погодженням міського голови порядок і розміри премій працівникам залежно від їхнього вкладу у кінцеві результати роботи згідно з положенням про преміювання.
7.4.8. Накладає дисциплінарні стягнення на працівників ЦБС.
7.4.9. Виступає від імені ЦБС у судових, банківських та інших установах, а також доручає окремим особам ведення адміністративних, фінансових, господарських, судових справ ЦБС.
7.4.10. Видає накази, затверджує положення та інструкції стосовно діяльності ЦБС у межах своєї компетенції.
7.5. Заступник директора,  який є керівником дитячої бібліотеки:

7.5.1. Призначається на посаду та звільняється з посади директором, за погодженням  міського голови за підсумками конкурсного відбору власником згідно з чинним законодавством.
7.5.2. Несе відповідальність за відповідні напрямки роботи, зміст діяльності підпорядкованих їм підрозділів.

7.5.3. У межах своєї компетенції діє від імені ЦБС.
7.5.4. Представляє ЦБС в інших установах та організаціях за дорученням директора.
7.6. Завідувачів бібліотек-філій та інших працівників призначає на посади і звільняє з посад директор ЦБС згідно з чинним законодавством.

7.7. Для реалізації діяльності ЦБС формує зі складу працівників ЦБС та спеціалістів інших установ колегіальні органи з дорадчим правом:

7.7.1. Громадську раду.

7.7.2. Раду при директорі, покликану сприяти керівництву ЦБС у вирішенні питань культурно-просвітницької та бібліотечної роботи.

7.7.3. Комісію зі списання бібліотечних фондів.

7.7.4. Атестаційну комісію, яка сприяє поліпшенню підбору, розстановці, вихованню бібліотечних кадрів, підвищенню рівня їхньої професійної майстерності, ділової кваліфікації.
7.8. Всі зазначені вище ради і комісії діють на підставі наданих їм повноважень та відповідних положень, затверджених директором ЦБС.

7.9. При необхідності ЦБС може створювати інші колегіальні органи.

 

8. Трудовий колектив, його обов’язки і права


8.1. Трудовий колектив ЦБС становлять всі громадяни, які працюють на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із закладом.
8.2. Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори та профспілковий комітет.
8.3. Члени трудового колективу ЦБС зобов’язані:

8.3.1. Сумлінно виконувати свої обов’язки перед ЦБС, оволодівати передовими методами та прийомами роботи.

8.3.2. Дотримуватись правил трудового розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію.

8.3.3. Дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків і товариських взаємовідносин з іншими членами трудового колективу.
8.4. Члени трудового колективу ЦБС мають право:
8.4.1. Через виборні громадські органи та органи бібліотечного самоврядування брати участь у діяльності та управлінні справами ЦБС, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи, усунення недоліків у роботі підрозділів, служб і службових осіб.
8.4.2. На атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії та участь у конкурсах на заміщення вакантних посад.
8.4.3. На користування фондовою, довідково-інформаційною, архівною базою даних ЦБС, доступу до внутрішньої бібліотечної інформації.
8.4.4. Укладати з адміністрацією колективну угоду, яка регламентує права і обов’язки членів колективу на визначений в угоді термін.
8.5. Права і обов’язки працівників ЦБС визначаються у посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

9. Облік, звітність і контроль


9.1. ЦБС веде статистичну звітність.

9.2. Бухгалтерський облік діяльності ЦБС здійснює централізована бухгалтерія установ культури.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.
9.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ЦБС здійснюють державні органи, яким законодавством України надано право контролю.
9.4. ЦБС зобов’язана у будь-який час подати Уповноваженому власникові за його вимогою бухгалтерський звіт та інші документи, що стосуються виробничої і фінансово-господарської діяльності ЦБС.
9.5. Директор ЦБС та головний бухгалтер централізованої бухгалтерії установ культури несуть відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

 

 

10. Ліквідація та реорганізація ЦБС


10.1. Ліквідація або реорганізація ЦБС (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.
10.2. У разі реорганізації ЦБС її права і обов’язки переходять до правонаступників.
10.3. Матеріальні цінності, які залишаються після ліквідації ЦБС, використовуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

Міський голова                                            А.Белей